شهر خلاق

اهداف

1. ایجاد و توسعه دیدگاههای مبتنی بر خلاقیت شهروندان و مدیران شهری
2 . بهبود سطح کالبدی شهر از طریق نگاهی خلاق به طراحی و برنامه ریزی شهری
3. افزایش مشارکت شهروندان و پذیرش آن توسط مدیریت شهری
4. زمینه سازی جهت جذب و آفرینندگی ایده در راستای حل یا ارتقای مسائل شهری
5. توسعه کیفی و ارتقای سرمایه انسانی شهر
6. بهره گیری از فناوریهای روز در بهبود و ارتقاء مدیریت خلاق شهری
7. کشف و تدوین مصادیق خلاقانه ی شهر سنندج .

کلیه حقوق این پرتال برای

معاونت فرهنگی و امور اجتماعی

شهرداری سنندج محفوظ است.

طراحی: معاونت فرهنگی و امور اجتماعی شهرداری سنندج، واحد انفورماتیک