شهر خلاق
وظایف
و
راهبردها
1. بهره گیری از همه پتانسیلهای شهر برای توسعه خدمات شهری
2. بهره گیری از خلاقیت های نوین و ابتکارات مراکز علمی و پژوهشی و دانشگاهی
3. بهره گیری از دیدگاههای عموم شهروندان خلاق در زمینه خدمات شهری
4. تقویت هم افزائی و هم اندیشی در خصوص حل معضلات شهری
5. به کارگیری نخبگان در حل معضلات شهری به صورت نوآورانه و خلاق
6.برگزاری رویدادهای مختلف در راستای ایجاد خلاقیت و نوآوری
7. گسترش فرهنگ خلاقیت و نوآوری در اقشار مختلف شهروندان
8. برگزاری کارگاههای آموزش خلاقیت و گسترش ایده شهر خلاق
9. پیشبرد برنامه های شهر خلاق .
10.کمک به تقویت سرمایه های فرهنگی و اجتماعی و نمادین شهر

کلیه حقوق این پرتال برای

معاونت فرهنگی و امور اجتماعی

شهرداری سنندج محفوظ است.

طراحی: معاونت فرهنگی و امور اجتماعی شهرداری سنندج، واحد انفورماتیک