کنسرت موسیقی حسین صفا منش
((دیاری ریبه ندان))

زمان: 19 و 20 بهمن ماه 1398
ساعت 19:30
مکان: سالن ورزشی آزادی سنندج
ورود برای عموم آزاد است.

کلیه حقوق این پرتال برای

سازمان فرهنگی،اجتماعی و ورزشی

شهرداری سنندج محفوظ است.

طراحی: سازمان فرهنگی،اجتماعی و ورزشی شهرداری سنندج، واحد انفورماتیک