گالری موزیک

استاد سید علی اصغر کردستانی

آلبوم دردی هیجران
موزیک

استاد سید علی اصغر کردستانی

آلبوم دردی هیجران
موزیک

استاد سید علی اصغر کردستانی

آلبوم دردی هیجران
موزیک

کلیه حقوق این پرتال برای

معاونت فرهنگی و امور اجتماعی

شهرداری سنندج محفوظ است.

طراحی: معاونت فرهنگی و امور اجتماعی شهرداری سنندج، واحد انفورماتیک