مراسم پلاک کوبی در سنندج شهر خلاق موسیقی

مراسم پلاک کوبی یونسکو بر دیوار شهرداری سنندج که یکی از قدیمیترین ساختمانهای شهر است با حضور مقامات دولتی، شهرداری سنندج و فعالان فرهنگی برگزار شد.
این پلاک زیبا، لوگوی یونسکو برای عضویت در شبکه شهرهای خلاق است و به شهرهای خلاق برای تعهد ملی به یونسکو در ایران در جهتِ تعیین فعالیتهای شهر در شبکه شهرهای خلاق اعطا می شود.

کلیه حقوق این پرتال برای

معاونت فرهنگی و امور اجتماعی

شهرداری سنندج محفوظ است.

طراحی: معاونت فرهنگی و امور اجتماعی شهرداری سنندج، واحد انفورماتیک