استاد سید علی اصغر کردستانی
آلبوم دردی هیجران

آهنگ دردی هیجران

آهنگ دردی هیجران

آهنگ دردی هیجران

آهنگ دردی هیجران

آهنگ دردی هیجران

آهنگ دردی هیجران

کلیه حقوق این پرتال برای

معاونت فرهنگی و امور اجتماعی

شهرداری سنندج محفوظ است.

طراحی: معاونت فرهنگی و امور اجتماعی شهرداری سنندج، واحد انفورماتیک